Kategorija AM

Mopedi, laki tricikli, laki četvorocikli. Može se polagati sa 16 godina.

Kategorija A1

Motocikli čija radna zapremina motora nije veća 125 cm3 i snage motora do 11 kW čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,1 kW/kg i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW. Može se polagati sa 16 godina.

Kategorija A2

Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg. Može se polagati sa 18 god.

Kategorija A

Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW. Može se polagati sa 24 godine ili ranije pod uslovom da kandidat ima 2 godine položenu A2 kategoriju.

Kategorija B

Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača. Može se polagati sa 17 godina.

Kategorija C

Motorna vozila, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg. Može se polagati sa 21 godina.

Kategorija CE

Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg. Može se polagati sa 21 godina.

Kategorija F

Traktori sa ili bez priključnih vozila i dadne mašine. Može se polagati sa 16 godina.

Raspored polaganja testova